Sklep z tkaninami,dodatkami i meblami tapicerowanymi !

POLITYKA PRYWATNOŚCI i RODO

11.Regulamin RODO

1.1 Jakie informacje są zbierane?
Składając zamówienie pobierane są dane:
Imię:
Nazwisko:
Numer NIP:
Dane Teleadresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Kraj:
Dane Kontaktowe
E-mail:
Potwierdź adres e-mail:
Telefon:

11.2 W jaki sposób są zbierane?
Dane zbierane są poprzez formularz sklepu podczas składania zamówienia poprzez bezpieczne połączenie szyfrowane SSL

11.3 Po co są zbierane informacje?
Informacje zbierane do zamówienia służą tylko i wyłącznie w celach
wysyłkowych zamówionego towaru, nie wysyłamy newletterów,biuletynów bez zgody właściciela maila i dane adresowe nie są wykorzystywane dalej w celach marketingowych niezgodnych z prawem

11.4 Każdy użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego
danych
Dane , które zostały zapisane poprzez zamówienie lub rejestrację na wniosek mogą zostać natychmiastowo usunięte
z bazy

11.5 Użytkownik serwisu ma prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu.
Każdy użytkownik może zgłosić Naruszenie Przetwarzania swoich Danych jeśli
te dane zostały wykorzystane bez zgody użytkownika

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
12.1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
12.2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może
nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
12.3.    W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta
sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
12.4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą
na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek
lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania
go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
12.5.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika
Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.6.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego
konsumentem zostaje wyłączona.
12.7.    W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.
12.8.    Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę
prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak
również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz
kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe
szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
12.9.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a
Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku
polskim.
13.2.    Zmiana Regulaminu:
13.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.
13.2.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)
zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia
od umowy.
13.2.3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu
nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
13.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży
zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami –
przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r.
poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.